Salgs og leveringsbetingelser

 

1.       Priser/mængder
   Priserne er gælder pr. m³ excl. moms, frit tilkørt leveringsstedet inden for OK Beton A/S’ naturlige markedsområde. Priserne er baseret på levering af hele læs inden for OK Beton A/S’ normale arbejdstid. For levering af mindre mængder samt uden for OK Beton A/S’ normale arbejdstid, beregnes tillæg.
   Betonens mængde, der er angivet på følgesedlen, repræsenterer det beregnede rumfang, betonen fylder, baseret på delmaterialernes densitet og betonens tilstræbte luftindhold.
   Såfremt betonbilen opholder sig på leveringsstedet i mere end 15 minutter, beregnes ventetid.
   OK Beton A/S fakturerer alle leverancer efter den på leveringsdagen gældende prisliste.

2.       Betaling
   Fakturadato + 8 dage – 3% af nettobeløbet eller løbende måned + 20 dage.
   Ved ikke rettididig betaling tilskrives rente ( pt. 2% pr. påbegyndt måned, dog min. 50 kr.

3.       Levering
  
Betonen leveres og aflæsses på brugsstedet eller så nært dette, som kørselsforholdene tillader. Såfremt kunden kræver indkørsel over ikke kørefast grund, er alle eventuelle følgeskader for kundens regning.
   Levering anses for sket, når varen er ankommet til leveringsstedet, eller så nært dette som forholdene tillader.
   For levering med bånd beregnes ekstra.

4.       Annullering
  
Annullering af afgivne betonbestillinger med frigørende virkning skal ske minimum 2 timer før det bestilte leveringstidspunkt, for betonpumper dog senest dagen før inden klokken 12.00.

5.       Modtagekontrol
   Inden aflæsningen  skal kunden kontrollere følgesedlens angivelser samt under aflæsning foretage visuel kontrol for at sikre sig, at betonen ikke afviger fra bestillingen . Køber eller dennes repræsentant skal herefter kvittere for varens modtagelse og specifikationens rigtighed.

6.       Betonkontrol
  
OK Beton A/S er produktcertificeret af Bureau Veritas Certificasion, der medvirker til at sikre, at leverancerne er i overensstemmelse med gældende normer og forskrifter.
   OK Beton A/S’ kvallitetstyringssystem i henhold til DS/EN 206-1 & DS/EN 206 DK NA sikrer at betonkvallitet og kvallitetskontrol dokumenteres i henhold til gældende normer og forskrifter.
   Enkeltresultater samt den statistiske behandling af resultaterne fra den interne kvalitetskontrol er efter skriftlig aftale tilgængelig for køber.
   Såfremt der ikke er truffet anden skriftlig aftale, er OK Beton A/S’ interne kvalitetskontrol dokumentationsgrundlag.
   OK Beton A/S garanterer, at den leverede beton på leveringstidspunktet svarer til de på følgesedlen anførte specifikationer, under forudsætning af, at læs størrelse er større eller lig med fabrikkens specificerede mindste læs størrelse.

7.       Produktanvendelighed og efterbehandling
    OK Beton A/S’ er uden ansvar, såfremt der er rekvireret en til formålet eller en efter udstøbningsforholdene uegnet beton.
   OK Beton A/S hæfter ikke for kvalitetsforringelse opstået som følge af for tidlig udtørring af betonen, mangelfuld vibrering, afdækning eller efterbehandling samt ændringer af betonens specifikationer efter levering.
   OK Beton A/S er uden ansvar, såfremt køber har foranlediget tilsætning af enhver art til betonen.
    OK beton A/S er uden ansvar , såfremt betonens modenhed overstiger 90 min.

8.       Mangelansvar
   
(I.h.t. Byggestyrelsens byggeleveranceklausul)
For andre mangler ved leverancen end de, som køber ser eller burde have set ved leveringen, hæfter OK Beton A/S indtil 5 år efter arbejdet er afleveret til bygherren.
   Hvor bygherren selv udfører arbejdet, regnes 5-års fristen fra leveringen eller anden forudsat dato. Ovennævnte ansvar omfatter kun mangler ved leverancen , når det af køber kan godtgøres, at manglen skyldes fejl, der kan lægges OK Beton A/S til last.
   De krav vedrørende mangler ved leverancen, som køber kan gøre gældende mod OK Beton A/S, kan ligeledes gøres gældende af eventuelle efterfølgende købere.
   Tvister vedrørende mangler afgøres ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

9.       Produktansvar
   
OK Beton A/S er kun ansvarlig for skader, såfremt det kan bevises, at skaden skyldes fejl og forsømmelse begået af OK Beton A/S.
   OK Beton A/S har tegnet en produktansvarsforsikring på 2 mill., og kan ikke I en enkelt sag mødes med et erstatningskrav, so overstiger dette beløb.
   Driftstab, tidstab, avancetab og andet indirekte tab erstattes ikke.
   I den udstrækning OK Beton A/S måtte blive pålagt produktansvar over for trediemand, for direkte eller indirekte tab, som denne har lidt ved en skadesvoldende hændelse, er køber forpligtet til at holde OK Beton A/S skadesløs for det beløb erstatningskravet måtte overstige kr. 2 mill. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den lokale domstol, som behandler erstatningskravet, der er rejst mod OK Beton A/S på grundlag af den skade, som påståes forårsaget af leverancen.

10.   Reklamation
   Eventuel reklamation skal ske skriftlig og straks efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom på forholdet med angivelse af reklamationens art og omfang. I modsat fald har køberen fortabt sig ret til senere at påråbe sig denne.

11.   Ansvarsfrihed(force majeure)
   Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræder efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse: Arbejdsnedlæggelse, strejke, lock-out og enhver anden omstændighed , som OK Beton A/S ikke med rimelighed har kunnet forudse, f.eks. brand, maskinskade, valutarestriktioner, manglende transportmulighed samt svigtende levering fra OK Beton A/S’ hoved- og / eller underleverandør.

 

OK Beton A/S • Hedevej 6, Østerild 7700 Thisted Tlf 97 99 73 33