OK BETON A/S

LEVERANDØRBRUGSANVISNING – FRISK BETON

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

Produktnavn: Frisk beton

Anvendelse: Byggematerialer

Leverandør: OK Beton A/S – Hedevej 6 – 7700 Thisted – Tlf. 97997333

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Beton er sammensat af sten, sand, cement, mineralske tilsætningspulvere med puzzolane egenskaber, såsom f.eks. flyveaske og

additiver samt vand. I specielle produkter kan endvidere indgå plast- eller stålfibre.

Pulvermaterialerne i beton kan indeholde små mængder tungmetaller.

3. FAREIDENTIFIKATION

Mennesker: Frisk beton virker stærkt øjen- og hudirriterende. Længerevarende kontakt kan medføre ætsninger og varige øjenskader. Arbejde med stålfiberbeton kan give rifter og sår pga. fibrene. Ved udstøbning af beton anvendes ofte maskiner og andet udstyr, som kan være forbundet med risici for arbejdsskader eller -ulykker.

Miljø: Frisk beton udgør ingen væsentlig fare for miljøet. Frisk beton hærder til en fast masse, der ikke er nedbrydelig.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Indånding: Ingen særlige krav.

Hudkontakt: Fjern forurenet tøj og skyl huden grundigt med vand.

Øjenkontakt: Gnid ikke i øjet. Skyl straks med rigeligt med vand i mindst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op.

Ved fortsat irritation fortsæt skylningen under transport til skadestue. Medbring leverandørbrugsanvisningen.

Indtagelse: Skyl straks munden og drik rigelige mængder væske. Hold personen under opsyn, Fremkald ikke opkastning. I tilfælde af opkastning holdes hovedet lavt. Søg skadestue. Medbring leverandørbrugsanvisning.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Slukningsmidler: Ingen særlige krav.

Særlige farer: Produktet kan ikke brænde, hverken i frisk eller hærdet tilstand. I hærdet tilstand vil der dog kunne ske styrkesvigt, afskalninger eller eventuelt eksplosionsagtig opførsel.

Slukningsvand, derhar været i kontakt med frisk beton, kan være ætsende (basisk).

Beskyttelsesudstyr til slukningspersonel: Ved risiko for kontakt med frisk beton eller slukningsvand anvendes

kemikalieresistente beskyttelsesdragter.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Personlige sikkerhedsforanstaltninger: Undgå kontakt med øjnene samt hudkontakt.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Spild af frisk beton bør ikke henkastes i naturen, men bortskaffes efter aftale med lokale myndigheder.

Metoder til oprydning: Spild kan opsamles med skovl og kost eller lignende. Beskyttelseshandsker bør anvendes.

Opsamlet spild kan eventuelt genbruges.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering: God personlig hygiejne er påkrævet ved arbejde med frisk beton. Undgå kontakt med øjne og hud. Skift tilsmudset tøj.

Tekniske forholdsregler: Frisk beton hærder, og kan herefter ikke bearbejdes.

Tekniske foranstaltninger: Ingen særlige krav.

Tekniske forholdsregler ved opbevaring: Ingen særlige krav.

Opbevaringsbetingelser: Kan ikke vedvarende opbevares i frisk tilstand. Indtil udstøbning opbevares betonen

beskyttet mod vand og andre materialer. Specielt skal kontakt med syre undgås, da syre nedbryder beton.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Tekniske foranstaltninger: Hvis der anvendes maskiner/udstyr ved udstøbning af beton, skal sikkerhedsforskrifter herfor følges.

Åndedrætsværn: Ikke relevant.

Håndbeskyttelse: Brug beskyttelseshandsker.

Øjenbeskyttelse: Ved risiko for stænk benyt beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

Hudbeskyttelse: Brug beskyttelseshandsker. Særlige beskyttelseshandsker skal benyttes ved arbejdes med fiberbeton. Benyt knæbeskyttelse, hvis man ligger på knæ under arbejdet med frisk beton.

Hygiejniske foranstaltn.: Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Fjern tilsmudset tøj og vask

huden grundigt med vand og sæbe.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Udseende: Fugtig, klæbrig og klumpet masse.

Lugt: Ikke relevant.

pH: 10-12

Kogepunkt: Ikke relevant.

Flammepunkt: Ikke relevant.

Eksplosionsgrænser: Ikke relevant. Tæt, hærdet beton kan dog eksplodere ved brand. Grænser ukendt.

Relativ massefylde: ca. 2,3 - 2,4

Opløselighed: Ikke kendt.

Skema 010505 Side 2 af 2

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet: Frisk beton er ikke stabil, da den hærder til en hård masse inden for ca. et par timer.

Tilstande/materialer, der skal undgås: Kontakt med vand skal undgås, da det vil reducere betonens styrke. Syre er nedbrydende på beton. Øvrige materialer kan eventuelt ændre betonens egenskaber.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ikke relevant.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

Indånding: Ikke relevant.

Hudkontakt: Langvarig kontakt kan medføre alvorlige ætsninger og eventuelt allergi.

Øjenkontakt: Stænk kan give varige øjenskader. Øjeblikkelig førstehjælp er nødvendig.

Indtagelse: Er mindre sandsynlig på grund af produktets form. Indtagelse vil kunne medføre kraftig irritation af mund, spiserør og mave-tarm på grund af ætsninger.

Langtidseffekter: Ikke relevant

12.

Mobilitet: Frisk beton er ikke flygtig og vil ikke spredes i naturen.

Nedbrydelighed: Frisk beton nedbrydes ikke biologisk.

Økotoksicitet: Ingen oplysninger.

13. BORTSKAFFELSE

Affald i form af rester: Afleveres efter aftale med lokale myndigheder.

Affaldsfraktion 1 / 2: 58.00 / -

EAK-kode: 17 01 01 00

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Transportoplysninger: Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt godt.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Faremærkning: Faremærkning: Lokalirriterende

R-sætninger:

R41 Risiko for alvorlig øjenskade

R36/38 Irriterer øjnene og huden

S-sætninger:

S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene

S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet

S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket

Danske særregler: Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber

samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Nationale reguleringer:

EF direktiverne 67/548/EØF om farlige stoffer (til og med 26. tilpasning) og 88/379/EØF om

farlige præparater.

Miljø- og Energiministeriets bek. nr. 1065 af 30. november 2000 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

Arbejdsministeriets bek. nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer samt

ændringsbek. nr. 485 af 16. juni 1995.

AT-vejledning C.0.1 af april 2005: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljø- og Energiministeriets bek. nr. 619 af 27. juni 2000 om affald.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Vedr. anvendelsesbegrænsninger, se punkt 15.

Oplysningerne i denne leverandørbrugsanvisning er baseret på oplysninger i vores besiddelse på datoen for udarbejdelsen og er

givet under forudsætning af, at produktet anvendes under de angivne forhold og i overensstemmelse med anvendelsesmåden

specificeret på emballagen eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre produkter

eller processer, sker på brugerens eget ansvar.

 

 

 

OK Beton A/S • Hedevej 6, Østerild 7700 Thisted Tlf 97 99 73 33